2010-08-27

21 εκατομμύρια για 3 sites; Όχι. (αλλά ποιος ασχολείται με την ουσία;)

Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπεις ακόμη και ανθρώπους που γνωρίζουν ένα χώρο, να προτιμούν την εύκολη γκρίνια και να αναπαράγουν την παραπληροφόρηση. Ειδικά όταν οι αρμόδιοι ανταποκρίνονται σε όποια κατηγορία και δίνουν απαντήσεις.

Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο "πιασάρικο" να αναπαράγει κάποιος ένα άρθρο με τίτλο "δίνουν 21 εκατομμύρια για 3 sites", ειδικά όταν παλιότερα είχαμε μάθει ότι παρόμοιες πρακτικές ήταν η νόρμα. Θα με συγχωρέσετε, αλλά εγώ θα αντιγράψω την πολύ πιο βαρετή ανακοίνωση της ΚτΠ ΑΕ. Δεν λέω ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική άποψη για το αν πρέπει να γίνουν τα έργα αυτά ή όχι, αλλά τουλάχιστον ας σχολιάσει τα γεγονότα και όχι τί λέει ο κάθε άσχετος.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

27-8-2010

Τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. ∆.Ρέππα, δημιουργούν την ανάγκη αποσαφήνισης ενός θέματος καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά γενικά την ΚτΠ ΑΕ επισημαίνονται τα εξής:

1. Η ΚτΠ ΑΕ (www.ktpae.gr) είναι δημόσιος οργανισμός που συστήθηκε με το ν. 2860/2000 («∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις»). Σκοπός της είναι να αποτελέσει βασική δομή στήριξης και υποβοήθησης των δημόσιων φορέων, στον σχεδιασμό και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από τα κοινοτικά ταμεία έργων και δράσεων, στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών για την επίτευξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

2. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, ο φορέας που προτίθεται να συνεργαστεί με την ΚΤΠ ΑΕ συνάπτει Προγραμματική Συμφωνία κατά τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο (2860/2000 και ν 3614/2007). Η συμφωνία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα μίας σειράς ενεργειών σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ομάδας έργων και δράσεων. Η συμφωνία καθορίζει το γενικό πλαίσιο των δράσεων και έργων που αναλαμβάνει να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να υποστηρίξει η ΚτΠ ΑΕ για λογαριασμό του φορέα και αποτυπώνεται, κατά προσέγγιση, ανώτατος αρχικός ενδεικτικός προϋπολογισμός.

3. Η σχετική Υπουργική Απόφαση που για λόγους διαφάνειας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης , αναφέρει τις δράσεις, τον ενδεικτικό ανώτατο προϋπολογισμό και εξουσιοδοτεί τον κατά περίπτωση αρμόδιο Γενικό Γραμματέα να υπογράψει την Προγραμματική Συμφωνία με την ΚτΠ ΑΕ.

4. Με την σύναψη της Προγραμματικής Συμφωνίας, ξεκινάει η διαδικασία εξειδίκευσης του σχεδιασμού και ωρίμανσης των έργων και δράσεων, η οποία γίνεται από κοινή ομάδα στελεχών του δημόσιου φορέα και της ΚτΠ ΑΕ. Αποτέλεσμα της προμελέτης αυτής είναι ο προσδιορισμός του εύρους και του περιεχομένου των απαραίτητων έργων και δράσεων καθώς και η αναλυτική τεκμηρίωση του κόστους των έργων αυτών. Επιπλέον βάση των στοιχείων αυτών και των αντίστοιχων προσκλήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ∆ιοικητική Μεταρρύθμιση (www.epdm.gr) και Ψηφιακή Σύγκλισης (www.infosoc.gr), κατατίθενται προτάσεις χρηματοδότησης (Τεχνικά ∆ελτία Προτεινόμενης Πράξης – Τ∆ΠΠ) προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση από τα αναπτυξιακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΕΣΠΑ).

5. Μετά την ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ συντάσσονται τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό προμηθειών, τεύχη αναλυτικών προδιαγραφών, ακολουθεί η δημόσια διαβούλευση και η διασφάλιση της προέγκρισης από τις αρμόδιες αρχές που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων. Η ΚτΠ ΑΕ προκηρύσσει διεθνείς δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις Κοινοτικές Οδηγίες περί ∆ημοσίων Συμβάσεων, διασφαλίζει τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τους εγκριτικούς μηχανισμούς των Κοινοτικών Προγραμμάτων και υπογράφει τις αντίστοιχες συμβάσεις.

Σχετικά με την Υπουργική Απόφαση και την Προγραμματική Συμφωνία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων που είδαν το φως της δημοσιότητας, σημειώνονται τα εξής:

I. Η Υπουργική Απόφαση - Υ.Α (ΦΕΚ 1300Β, 17-8-2010), αποτελεί μια συνήθη εξουσιοδοτική
απόφαση (σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σημείο 3) για τη σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ ΚτΠ ΑΕ και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου και εκδόθηκε σε αντικατάσταση προηγούμενης που είχε υπογραφεί από τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών στις 3-2-2009, με αρχικό προϋπολογισμό 28,77 εκατ. € (με ΦΠΑ 19%).

II. Η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ ΥΜΕ και ΚτΠ ΑΕ, υπεγράφη 27-3-2009 και περιελάμβανε τα εξής 3 έργα :
α. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Knowledge Portal κανονιστικών υποθέσεων,
β. E-Drive Academy – ψηφιακή υπηρεσία εκπαίδευσης και ενημέρωσης νέων και παιδιών για θέματα οδικής ασφάλειας και
γ. Υπηρεσία και υποδομές ασύρματης πρόσβασης για την ενημέρωση επιβατών και κοινού σε εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Πανελλαδικά (σταθμούς λεωφορείων, τρένων, αεροδρόμια, λιμάνια κλπ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Προγραμματικής Συμφωνίας ήταν 22,75 εκατ. € , μειωμένος δηλαδή κατά 6 περίπου εκατ. € σε σχέση με την εξουσιοδοτική Υ.Α του Υπουργού εξαιτίας της εξειδίκευσης του σχεδιασμού που οδήγησε στην ενοποίηση των δύο αναφερόμενων στην ΥΑ έργων σε ένα (έργο γ).

III. Η κατάθεση και ένταξη των σχετικών Προτάσεων Χρηματοδότησης (Τ∆ΠΠ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ έχει ως εξής:
α. Το έργο «Knowledge Portal» είχε υποβληθεί 23/12/2008 και εντάχθηκε στις 7/7/2009 με συνολικό προϋπολογισμό 539.000€.
β. Το έργο «Ε-Drive Αcademy» είχε υποβληθεί στις 31-3-2009 και εντάχθηκε στις 16/7/2010 με συνολικό προϋπολογισμό 830 χιλιάδες €
γ. Το έργο E-Public Transport είχε υποβληθεί στις 31-3-2009 και έχει απορριφθεί από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού λόγω υπερβολικού κόστους και μη ορθής στοιχειοθέτησης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η ΚτΠ ΑΕ με τη Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του ΥΠΟΙΑΝ αρμόδια αρχή για την έγκριση και χρηματοδότηση των έργων από το ΕΣΠΑ και με την Γενική Γραμματεία Μεταφορών, συνεργάζονται για τον επανασχεδιασμό του έργου «E-Public Transport» υπό τα πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα αυτό. Βέβαια παραμένει δεδομένη η σκοπιμότητα και αναγκαιότητα του πληροφοριακού συστήματος ενημέρωσης επιβατών και κοινού για τα δρομολόγια όλων τωνμέσων μαζικής μεταφοράς σε όλη τη χώρα. Σημειώνεται ότι ένα τέτοιο σύστημα απουσιάζει από τις υποδομές της χώρας και θα ήταν φυσικά ιδιαίτερα χρήσιμο λόγω της σημαντικής δυνατότητας εξυπηρέτησης των χιλιάδων τουριστών που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, κρίθηκε ότι απαιτείται επανασχεδιασμός και σύγχρονη τεχνολογική προσέγγιση για το έργο, προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου πρόταση χρηματοδότησης με αναμορφωμένο φυσικό αντικείμενο και χαμηλότερο προϋπολογισμό.

Σημειώνεται τέλος, ότι η νέα διοίκηση της ΚτΠ ΑΕ που ανέλαβε στις 20-4-2010, σε συνεργασία με τις ηγεσίες των Υπουργείων και των λοιπών δημόσιων φορέων και με τις Ειδικές Γραμματείες Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης του ΥΠΕΣΑΗ∆ και Ψηφιακού Σχεδιασμού του ΥΠΟΙΑΝ, επανεξετάζει όλα τα αρχικώς υποβληθέντα προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ έργα. Στόχος της νέας διοίκησης είναι η προσαρμογή των έργων αυτών στις νέες πολιτικές προτεραιότητες και ο επανασχεδιασμός τους σε νέα τεχνολογική και επιχειρησιακή βάση. Παράλληλα η ΚτΠ ΑΕ θα εστιάσει σε στρατηγικά κρίσιμους και καίριους τομείς του κράτους, για να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν νέα έργα που θα οδηγήσουν στην αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και στην εξοικονόμηση πόρων, προς όφελος του πολίτη και των επιχειρήσεων.

Με λίγα λόγια:

1. Μιλάμε για τα ανώτατα ποσά που έχει περιλάβει στον προϋπολογισμό του το αρμόδιο υπουργείο για τα έργα αυτά, και είναι πιθανό, μέσα από τον σχετικό διαγωνισμό, τα κόστη τους να είναι μικρότερα. Όχι για ποσά που δόθηκαν.

2. Τα έργα δεν είναι "3 sites" αλλά έχουν ένα σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας. Αντιγράφω και από την σχετική ανακοίνωση του ΥΜΕ, ότι το έργο αφορά "την ανάπτυξη και λειτουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακής πληροφόρησης των πολιτών για τη βέλτιστη συνδυασμένη μετακίνησή τους από άποψη χρόνου και κόστους, και έκδοση εισιτηρίων μέσω τερματικού, σε 1413 διαφορετικά σημεία σε ολόκληρη την χώρα κάτω από την ομπρέλα ασύρματης ευρυζωνικότητας."

Η σύναψη της συμφωνίας ανακοινώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο (σε ΦΕΚ) και το Υπουργείο όπως και η ΚτΠ ΑΕ, φρόντισαν να απαντήσουν και να δώσουν διευκρινήσεις, για έργα που δεν έχουν καν προκηρυχθεί ακόμη.

Ακόμη και αν η διαφάνεια δίνει αφορμές για ύπουλα χτυπήματα, πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Οι επαγγελματίες (ή εκ πεποιθήσεως) γκρινιάρηδες, έτσι κι αλλιώς, πάντα θα βρίσκουν κάτι να ασχολούνται.

15 σχόλια:

coolplatanos είπε...

Παναγιώτη κι όταν συζητιόταν το ποσό για το Δήμο Αθήνας κανένας δεν ασχολήθηκε με την ουσία... και κάπου θυμάμαι ότι είχα αφήσει σχόλιο να μην κρίνουμε χωρίς να γνωρίζουμε τι περιλαμβάνει το έργο. Από το δήμο Αθήνας δεν ξέρω αν τότε δόθηκαν εξηγήσεις, αλλά δεν θεωρώ ότι κι εκείνοι πλήρωσαν για μία ιστοσελίδα μόνο -και μάλιστα ελεύθερου λογισμικού- το ποσό που αναφερόταν, αν θέλουμε να είμαστε με διάθεση καλών προθέσεων :-)

@ngel είπε...

Τελικά ίσως απλά χαλάνε τη πιάτσα αυτοί που ανακοινώνουν ότι φτιάχνουν site υπουργείου με 150 ευρώ...

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΡΛΙΔΗΣ είπε...

Βρε δεν πάνε να λένε ότι θέλουνε οι ΧΟΥΝΤΙΚΟΒΑΣΙΛΙΚΟΔΕΞΙΟΙ...της Μπλογκόσφαιρας.
Ο Λαός στηρίζει το Γιώργο Παπανδρέου...γιατί μετά από 36 ολόκληρα χρόνια επιτέλους υπάρχει κυβέρνηση με `καθαρά`χέρια !!!!

Nikos Kouremenos είπε...

"Δεν λέω ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική άποψη για το αν πρέπει να γίνουν τα έργα αυτά ή όχι" εδώ είναι η ουσία.

Μιλάμε για το κράτος που χρωστάει δεδουλευμένα 2 χρόνων, απαλλοτροιώσεις 5 χρόνων και που γενικώς δεν έχει λεφτά και ξαφνικά τα λεφτά των αφεμαγμένων φορολογούμενων τα δαπανά έτσι ελεύθερα.

Πάνο, κρίμα που αποστασιοποιήσε και δεν μπαίνεις στην ουσία, τουλ ρίχτο στο NNC

nikos είπε...

Παναγιώτη ελπίζω να μην εντάσεις κι εμένα σε αυτούς που γνωρίζουν το χώρο όπως λες. Το χώρο των έργων εκατομμυρίων του Δημοσίου δεν κατάφερα ποτέ να τον γνωρίσω :-)

Πιστεύω ότι θα έπρεπε όλη αυτή την κριτική (έως και πολεμική μερικές φορές) που γίνεται στο Internet για ό,τι αφορά τα πεπραγμένα της κάθε κυβέρνησης, να τα αντιλαμβάνεστε ως μέρος της Δημοκρατίας. Το παιχνίδι έτσι παίζεται, και μου αρέσει που παίζεται έτσι. Συνεπώς, είναι καλό για κάθε Ευρώ που ξοδεύεται, να υπάρχουν τα ερωτήματα από δημοσιογράφους και πολίτες, να αμφισβητείται η σκοπιμότητα του, να υπάρχουν απαντήσεις, ανταπαντήσεις, και έτσι να φωτίζεται πλήρως η κάθε υπόθεση.

Επί της ουσίας: νομίζω ότι η ανακοίνωση της ΚτΠ δικαιώνει όσους φώναξαν, "γκρίνιαξαν", και απόρησαν. Τα λεφτά είναι ΠΟΛΛΑ. Και γιαυτό η ΚτΠ με την ανακοίνωση της μας λέει ότι το έργο E-Public Transport (το ακριβό των 20,5 εκατ.) "έχει απορριφθεί από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού λόγω υπερβολικού κόστους και μη ορθής στοιχειοθέτησης των προσφερόμενων υπηρεσιών." Αυτό που οι πολίτες είδαν λοιπόν, είναι ένα ΦΕΚ στο οποίο το "απορριφθέν" έργο των 21 εκ. (ΠΟΛΛΑ λεφτά) φέρεται ως προς υλοποίηση. Και σε αυτό αντέδρασαν. Τίποτε πιο λογικό.

Το ερώτημα είναι, γιατί δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εφόσον απορρίφθηκε? Είμαι σίγουρος ότι θα δοθεί μια πειστική απάντηση και γιαυτό, αλλά δεν μπορείς να μην συμφωνήσεις πως ως απλός πολίτης (όχι ως στέλεχος της κυβέρνησης που μπορεί να γνωρίζει πράγματα από μέσα) το νούμερο ακούγεται μεγάλο. Ειδικά αν δεν γνωρίζεις τις ακριβείς προδιαγραφές του.

Αυτά για το απορριφθέν έργο των 21 εκ. Όσον αφορά στο "knowledge portal", θα ήθελα να μου πεις τη δική σου γνώμη μιας και εμπίπτει και στο δικό σου "χώρο" (όπως και στο δικό μου) γνώσης. Σου φαίνονται πολλά ή λίγα το 540 χιλιάρικα με τα οποία προκηρύχθηκε το portal? Ακόμα και αν είναι τα μισά από το 1 εκ. του "portal" της Βουλής για το οποίο μαζί φωνάζαμε, δεν παύουν και πάλι να είναι πολλά λεφτά.

Κι εσύ και εγώ είμαστε από τους πρώτους που έχουμε σηκώσει τη σημαία των Δημόσιων Δεδομένων εδώ και λίγα χρόνια ως παράγοντα διαφάνειας, δημοκρατίας και ανάπτυξης. Αν είχαμε σήμερα τις προκηρύξεις αυτών των δύο έργων (αλλά και όλων των υπόλοιπων) δημοσιευμένες στο Internet στην πλήρη τους μορφή, με όλες τις προδιαγραφές τους, κανείς σήμερα δεν θα είχε τη δυνατότητα να σπεκουλάρει, να υπονομεύσει, ή απλώς να γκρινιάξει. Θα μπορούσαν οι πολίτες, αλλά και οι επαγγελματίες του χώρου, να το αξιολογήσουν μέσα από ένα Δημόσιο διάλογο, και να αναδειχθεί η σωστή αξιολόγηση που έκαναν όσοι προκήρυξαν τον προϋπολογισμό του.

Αντί λοιπόν να κάνουμε πολεμική σε πολίτες που απορούν (υποψιασμένοι μετά από τις αποκαλύψεις ρεμούλας δεκαετιών και από τους οποίους ζητάμε να δεχτούν οτι η η εξυγίανση των δημοσιονομικών μας ξεκινά πρώτα από τη μείωση των δικών τους αμοιβών), καλό θα ήταν να πιέσουμε λίγο παραπάνω να προχωρήσουν τα θέματα διαφάνειας στο Δημόσιο τομέα και στο πως ξοδεύονται τα λεφτά μας.

Χαίρομαι πάντα για το διάλογο μαζί σου.

vrypan είπε...

Νίκο, όταν κάποιος με αποκαλεί κλέφτη, αυτόματα αυτό γίνεται η ουσία.

Αν η κριτική ήταν "κάνουν έργα, την στιγμή που αναγκάζονται να μειώσουν τα επιδόματα", θα μπορούσα να συζητήσω. Δεν είδα να γράφεται κάτι τέτοιο. Ας προτείνει κάποιος να παγώσουν όλες οι δημόσιες επενδύσεις, μέχρι να βγούμε από την κρίση, να το συζητήσουμε.

kostis είπε...

Για μένα η ουσία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει το μοντέλο με το οποίο γίνεται η ανάπτυξη των "μεγάλων έργων πληροφορικής" (οι λίγες εξαιρέσεις σε δευτερεύοντα έργα δεν αναιρούν τον κανόνα). Δηλαδή αποσπασματικά και υπό τον πλήρη έλεγχο του εργολάβου τόσο στην ανάπτυξη όσο και στη συντήρηση/διαχείριση. Δε θα ήταν καλύτερα το δημόσιο να έχει μια ενιαία πλατφόρμα, βασισμένη στο ανοιχτό λογισμικό, και με χρήση ανοιχτών προτύπων που θα επιτρέπει τη διαλειτουργία των συστημάτων; Δε θα ήταν καλύτερα να εμπλέκονται εμπειρογνώμονες του δημοσίου στη διαδικασία, οι οποίοι θα παραλαμβάνουν το έργο μετά την ανάπτυξη και θα είναι σε θέση να κάνουν επέκταση και συντήρηση των συστημάτων; Φανταστείτε μόνο τις οικονομίες κλίμακας (δε θα απαιτείτα ένα πανάκριβο συμβόλαιο συντήρησης για κάθε τέτοιο δεινόσαυρο, και θα είναι εφικτό να μειωθούν τα redundancies τόσο σε servers όσο και σε άδειες).

vrypan είπε...

Νίκο (Δρανδάκη), η σύμβαση του ΥΜΕ με την ΚτΠ δεν έχει τον χαρακτήρα υλοποίησης όπως τον εννοείς. Αν δεν μιλούσαμε για ένα Υπουργείο, αλλά για μία ιδιωτική εταιρεία, η ΚτΠ θα ήταν ένα εξωτερικός σύμβουλος που έχει τεχνογνωσία σε ένα τομέα που δεν έχει η εταιρεία.

Αυτό που λέει το ΦΕΚ είναι ότι το Υπουργείο έχει την πρόθεση να υλοποιήσει ένα τέτοιο έργο και ότι το μέγιστο budget είναι αυτό (περιλαμβάνεται συγχρηματοδότηση).

Η ΚτΠ θα κάνει την σχετική έρευνα, θα βγάλει τις προδιαγραφές, θα κάνει διαγωνισμό και θα παρακολουθήσει το έργο.

Αν 20 εκ. είναι πολλά για να στήσεις σημεία αυτόματης πώλησης σε 1500 σημεία, δεν το γνωρίζω. Πραγματικά. Δεν ξέρω π.χ. πόσο κοστίζει ένα ATM. Δεν ξέρω επίσης, αν το έργο περιλαμβάνει το να βλέπεις σε πραγματικό χρόνο πόση ώρα θα κάνει το λεωφορεί να φτάσει στην Χ στάση. Αυτά θα φανούν μόνο όταν η ΚτΠ βγάλει τις προδιαγραφές για τον διαγωνισμό του έργου.

Αντίστοιχα ισχύουν και για τα υπόλοιπα έργα.

nikos είπε...

Παναγιώτη, τα νομικά δεν ήταν ποτέ το δυνατό μου σημείο, αλλά είχα την εντύπωση ότι στα ΦΕΚ δημοσιεύονται νόμοι και αποφάσεις της κυβέρνησης, όχι εκδήλωση προθέσεων για μελλοντικά έργα. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος.

Και πιστεύω ότι ως τέτοιο (ως μια απόφαση) το κρίναμε όλοι. Λάθος - σωστό, οι προθέσεις της κριτικής δεν ήταν κακές.

vrypan είπε...

"ο φορέας που προτίθεται να συνεργαστεί με την ΚΤΠ ΑΕ συνάπτει Προγραμματική Συμφωνία κατά τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο (2860/2000 και ν 3614/2007). Η συμφωνία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα μίας σειράς ενεργειών σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ομάδας έργων και δράσεων. Η συμφωνία καθορίζει το γενικό πλαίσιο των δράσεων και έργων που αναλαμβάνει να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να υποστηρίξει η ΚτΠ ΑΕ για λογαριασμό του φορέα και αποτυπώνεται, κατά προσέγγιση, ανώτατος αρχικός ενδεικτικός προϋπολογισμός."

Αυτό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Νίκο. Απέχει πάαααρα πολύ από το "τόσο κόστισε". Αλλά του ουσιαστικό δεν είναι πόσο, αλλά "τί". Και το αντικείμενο των έργων, δεν είναι 3 sites, όπως γράφτηκε γύρω-γύρω. Ναι, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν με λίγα ευρώ και υπάρχουν και άλλα που χρειάζονται εκατομμύρια, τί να κάνουμε;

Οι δικές σου προθέσεις, Νικό, νομίζω ότι είναι διαφορετικές από των "τρωκτικών".

Nikos Kouremenos είπε...

Παναγιώτη μην κάνεις το λάθος και βλέπεις τροκτικά. Στην τελική και τα τροκτικά βρίσκουν και τα λένε.

Προσωπικά δεν είμαι υπερ ενός πλήρους παγώματος δημοσίων επενδύσεων, αρκεί αυτές να έχουν νόημα.

Το να επικαλείσαι ότι δεν γνωρίζεις αλλά διαφωνείς με την εύκολη κριτική προσωπικά πλέον δε μου αρκεί. Στην τελική κάτσε και αφού απαντάς απάντα επί της ουσίας.

Το κράτος έχει φτάσει το ΦΠΑ στα ύψη, μας χρωστάει λεφτά και ξοδεύει έτσι χαλαρά. Το ΠΑΣΟΚ θα τα έδινε αυτά τα λεφτά αν ήταν για το δικό του ταμείο; Το κράτος δεν έχει λεφτά να πληρώσει ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ και εδώ χαράζει μελλοντική ψηφιακή στρατιγική;

Αυτά τα κατατάσσω τους διαδραστικούς που θα πουν στην καθαρίστρια να μην τους ακουμπάει όταν καθαρίζει στα σχολεία. ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΑ εκ ΓΕΝΝΕΤΗΣ. Κάντε δρόμους και σιδηροδρόμους αν θέλετε ουσία.

Πόσο κόστισε το youdrive.gr και πόσο το http://www.oasa.gr/?tml=1&pageid=90&menu=2&pg=1

και πιο αξίζει παραπάνω;

Καληνύχτα και καλή τύχη

ΝΚ
Πληροφορικός

Ανώνυμος είπε...

ΝΚ επειδή νοιώθω την αγανάκτησή σου... Μην πρήζεις τον Παναγιώτη για μια ουσιαστική απάντηση, ο άνθρωπος δουλεύει στο "Γραφείο Κοινωνικού Διαλόγου & Επικοινωνίας, στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού" -και ΚΑΛΑ κάνει- και αυτό είναι κάτι σαν ... corporate blog (εξ' ου και οι official απαντήσεις του Παναγιώτη). Τα πράγματα είναι απλά - όλοι (σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ) καίγονται για τα εκατομμύρια του ΕΣΠΑ και πως θα γίνει η μοιρασιά σε εθνικό επίπεδο αλλά και στις περιφέρειες (Καλλικράτης γαρ). Ο βέλτιστος τρόπος είναι με φαραωνικά έργα σαν αυτά που συζητάμε εδώ, με αμφίβολη αναπτυξιακή προοπτική. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ο δικός σου μισθός δεν είναι επιδοτούμενος και δεν έχει καμιά διαπραγματευτική αξία... Άρα έχασες.

vrypan είπε...

@kostisceid: http://rec-on.blogspot.com/2010/07/200-sites.html

Ανώνυμος είπε...

Παναγιώτη, η αιχμηρή κριτική που ασκείς για την ψηφιακή στρατηγική στην Ελλάδα με βρίσκει 100% σύμφωνο και νομίζω ότι είναι ακόμα έγκυρη. Πέρα από κάποιες πολύ αξιόλογες μονάδες (π.χ. Σπινέλλης) που επιστράτευσε η κυβέρνηση και κάποια μικρά θετικά βήματα, η στρατηγική απορρόφησης των ΕΣΠΑ στην πληροφορική, δηλαδή το ΜΕΙΖΟΝ θέμα στην Ελλάδα, μου φαίνεται (χωρίς βέβαια ούτε κατ' ελάχιστον να έχω τη δική σου εμπειρία) η ίδια: Δεινόσαυροι εκατομμυρίων, πανάκριβων στη συντήρηση, που δεν εντάσσονται σε κάποιο ξεκάθαρο όραμα και απλά θα προστεθούν στο χάος των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου (όπου το κάθε ΟΠΣ είναι φτιαγμένο στη δική του τεχνολογία, τρέχει σε δικούς του servers και κανείς δε μπορεί να το εξελίξει/ενσωματώσει με άλλα συστήματα). Αν είμαι τραγικά λάθος (το εύχομαι!!!) και το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την πληροφορική πάει πέρα και πάνω από το να διοχετευθούν οι κοινοτικοί πόροι στην αγορά (δίνοντας μια παράταση ζωής στις εταιρίες του χώρου) θα χαιρόμουν πολύ να το αναλύσεις σε μια επόμενη ανάρτησή σου.

P.S. Ίδού και άλλος δεινόσαυρος των 37 εκατ!!!
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1318310&nt=103

1 είπε...

"Το πρόβλημα με τον νεαρό δικηγόρο και παρ' ολίγον πρωθυπουργικό σύμβουλο δεν είναι, αν έχει πάει φαντάρος ή όχι, γιατί αν ήταν γένους θηλυκού δεν θα ετίθετο τέτοιο ζήτημα , αλλά με ποιες ειδικές γνώσεις και με ποια εμπειρία θα συνεισέφερε σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο. Σίγουρα ένα πτυχίο και μια γνωριμία δεν πρέπει να ήταν αρκετά, δεν είναι εποχή για βολέματα. Και με αυτή την υπόθεση δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι άνθρωποι που βρέθηκαν πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό όχι μόνο δεν αντελήφθησαν το «πνεύμα» του , αλλά ούτε καν άκουσαν την φράση του περί αρεστών και αρίστων. Φαίνεται πως η δύναμη της συνήθειας έκανε το θαύμα της."
Από το Nooz.gr

Την ίδια στιγμή η ίδια κυβερνηση κρατά ομήρους εκατοντάδες επιτυχόντες του αξιοκρατικού ΑΣΕΠ, μη διοριζοντάς τους ως οφείλει για να αποδείξει για άλλη μια φορά πως σύνήθως οι "αρεστοί" είναι προτιμότεροι από του "άριστους".


Εκτός θέματος αλλά στην ουσία του ελληνικού προβλήματος.